Các dịch vụ gia tăng cơ bản

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, trên cơ sở kinh nghiệm của mình, TCC-Express  đưa ra một số dịch vụ gia tăng cơ bản cho khách hàng như sau:​

1. Dịch vụ Khai giá:
Là dịch vụ mà người gửi có thể sử dụng thêm khi ký gửi bưu gửi, bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Trong trường hợp bưu gửi bị mất mát, suy suyển người sử dụng dịch vụ được bồi thường theo giá trị bưu gửi.

2. Dịch vụ Báo Phát:
Nười gửi yêu cầu được cung cấp bằng chứng phát bưu gửi có chữ ký của người nhận

3. Dịch vụ Rút bưu gửi:
Người gửi có thể rút bưu gửi tại bưu cục gốc nếu như thời gian từ lúc nhận gửi đến thời điểm khách hàng đề nghị rút bưu gửi chưa vượt chỉ tiêu thời gian toàn trình.

4. Dịch vụ thu cước ở người nhận:
 Là dịch thu tiền cước vận chuyển của người nhận hàng (  Chỉ áp dụng cho khách hàng là công ty đang sử dụng dịch vụ của TCC  )

5.Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa:

   Dịch vụ “ Bảo hiểm hàng hóa”  là dịch vụ hàng hóa, chứng từ được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

Ghi chú:

 • Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “ bảo hiểm phí “ và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.
 • Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng, nhà vận chuyển phải bồi thường cho người mua bảo hiểm ( người gửi vận đơn ) giá trị tương đương với giá trị vận đơn đã mua bảo hiểm.

Phạm vi cung cấp dịch vụ :

TCC-Express chỉ cung cấp dịch vụ “ Bảo hiểm hàng hóa”  trong địa danh thu phát của TCC-Express ( Địa danh phát là trung tâm hành chính tỉnh)

Điều kiện dịch vụ:

 • Giá trị khai tối đa của một bộ chứng từ là 20.000.000 đồng ( đồng/vận đơn )
 • Giá trị khai tối đa của một lô hàng là 100.000.000 đồng ( đồng/vận đơn )
 • Giá trị khai của hàng hóa phải đúng với giá trị sự thật ( đồng/vận đơn )

 

6.Dịch vụ phát tận tay:

Dịch vụ “ Phát tận tay” là dịch vụ chuyển phát mà nhà vận chuyển chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên Phong bì và phiếu gửi

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )
 • Địa chỉ người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )
 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)
 • Khi nhân vận đơn, người nhận phải xuất trình CMND để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì và phiếu gửi.

 

7.Dịch vụ đồng kiểm:

Dịch vụ “ Đồng kiểm “ là dịch vụ đồng kiểm nội dung bên trong vận đơn cả trong quá trình nhận (nhân viên nhận và người gửi ), và trong quá trình phát (nhân viên phát và người nhận)

Phạm vi cung cấp dịch vụ (Nơi nhận và nơi phát):

TCC-Express chỉ cung cấp dịch vụ “ Đồng kiểm “ trong địa danh thu phát của TCC-Express (Địa danh là trung tâm hành chính tỉnh)

Điều kiện dịch vụ:

 • Họ và tên người nhận ( Ghi đầy đủ )
 • Địa chỉ người nhận ( Ghi đầy đủ và chi tiết )
 • Số điện thoại di động, cố định của người nhận ( Ít nhất có một trong hai số điện thoại trên)
 • Biên bản đồng kiểm
 • Dịch vụ “ đồng kiểm” chỉ được cung cấp đồng thời cùng với dịch vụ “ bảo hiểm hàng hóa “
 • Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức, và đang là khách hàng của TCC-Express. Không cung cấp dịch vụ này cho người gửi là cá nhân

 

Nội dung đồng kiểm:

 • Số lượng từng loại hàng
 • Chủng loại hàng.
 • Chất lượng bên ngoài của hàng ( Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không ).
 • Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm
 
Share